Hľadáte profesionálneho partnera?

Odhaľte skutočnú situáciu v podniku a jeho skutočnú hodnotu. Kvalitné informácie sú základom každej úspešnej investície. Due Diligence je komplexný audit, hĺbková previerka podniku. Vykonáva sa predovšetkým pri predaji podniku, akvizícii, kapitálovom vstupe, alebo pri poskytnutí úveru. Závery Due Diligence sú základom pre správne rozhodnutie investora. Spoľahnite sa preto na profesionálov a rozhodnite sa správne.


Kontaktujte nás

Finančné Due Diligence

Vykonáme hĺbkovú analýzu hodnoty majetku, spôsobu financovania a výsledkov hospodárenia podniku.

Daňové Due Diligence

Vyhodnotíme riziká v oblasti dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty a ostatných daní. Eliminujeme daňové riziká.

Právne Due Diligence

Posúdime správnosť obchodných, finančných, majetkoprávnych, pracovnoprávnych a iných vzťahov podniku.

Personálne Due Diligence

Aký je potenciál ľudských zdrojov a aký je celkový ľudský kapitál podniku? Zhodnotíme kvalitu manažmentu.